Vår verksamhet

Vi arrangerar olika möten och sprider information i ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Vi arbetar aktivt för att fler tar ställning i frågan om organdonation.

Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar/närvar i olika lokala, rikstäckande och internationella arrangemang med de transplanterades särskilda förutsättningar och behov för ögonen.

Föreningens ändamål och uppgift är

  • Att tillvarata transplanterades intressen inom hälso- och sjukvård, tandvård, rehabilitering, life science (läkemedel och andra typer av
    behandlingar) samt andra områden i samhället som påverkar transplanterades livssituation.
  • Att verka för, och stödja forskning med ändamål som anknyter till föreningens syfte.
  • Att etablera samarbete med sakkunniga inom ovanstående områden oavsett organisation (företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga verksamheter,
    forskning och utveckling, stiftelser och fonder med mera).
  • Att sprida information och kunskap om transplantations- och donationsfrågor.

Medlemskap i andra organisationer

Riksförbundet Hjärt-Lung

VIKING är en medlemsorganisation i riksförbundet, tillsammans med sex andra föreningar; se länk:
https://www.hjart-lung.se/hitta-din-forening/

European Heart and Lung Transplant Federation, EHLTF

Representant I styrelsen från Sverige är Lars Holm.
https://ehltf.org/

FOKUS Patient®

En mötesplats för hälso- och sjukvårdsfrågor och life science med ett patientperspektiv.
https://www.fokuspatient.se

Livet som Gåva

Paraplyorganisation för patient- och professionsorganisationer inom organdonation/transplantationsfrågor.
https://www.livetsomgava.nu/

© Copyright - Viking